Изложби Тековни Следни Минати
EN

Грабулоски Бонач & Блажеска: Ретроспектива

07/07/ 2016 - 10/09/ 2016

Ретроспективната изложба на Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски Бонач (брачен и уметнички пар) го следи, открива и вреднува нивното уметничко творештво во последните три децении, период во кој се вложија во создавањето на дела што имаа за цел да ги приближат формалните и концептуалните манифестации на уметничкото дело. Надоврзувајќи се на некои од идеите карактеристични за минимализмот и концептуалната уметност, како процесуалноста, репетитивноста, серијалноста, тие од себе настојуваа да дадат свои автономни обележја на овие уметнички процеси. Следќи ги сопствените проблемски интереси, без да ја потенцираат диференцијацијата помеѓу нивните артистички и секојдневни визуелни искуства (посебно во природната и урбаната околина), Грабулоски и Блажеска го прошируваа постепено својот духовен хоризонт кон концептуалните стимуланси. Во своите почетоци Блажеска и Грабулоски не заборавија на искуствата на историјата и традицијата на пластичните уметности, но истовремено продолжија своите размислувања да ги насочуваат кон перманентно експериментирање со материјалите, медиумите и феномените на визуелната и сетилната перцепција.

Кустос: Марика Бочварова Плавевска

Карактеристичниот карпест предел на ридовите над Прилеп // Rocky landscape in the hills over the city of Prilep

Мермерни блокови во рудникот за мермер во близината на Прилеп // Sorted marble slabs in the quarry nearby the city of Prilep

Од циклусот: „Допир“, 2000 // From the Cycle: “Touch”, 2000

Фото и видео записи и интервенции во поле и сено, 1990 // Photo and video recordings and interventions in the grain fields, 1990

Интервенции со мермерен гранулат во и пред КЦ Марко Цепенков Прилеп, 1992 // Interventions with Marble Sand in and in front of the Cultural Centre “Marko Cepenkov”, Prilep, 1992

Интервенции со лозарски столбови и стакло во околината на Прилеп (детаљ), 1994 // Site-specific interventions nearby the city of Prilep (detail), 1994

Интервенции со лозарски столбови и стакло во околината на Прилеп (детаљ), 1994 // Site-specific interventions nearby the city of Prilep (detail), 1994

Во чест на Талија, инсталација со камени столбови и стаклени плочи, КЦ Марко Цепенков, 1993 // Honoring Thalia, installation with stone poles and glass plates, Cultural Centre “Marko Cepenkov”, Prilep, 1993

Жива форма, 1986, инсталација на форми од хамер (изложба на ДЛУП, Прилеп // Life Form, 1986, installation of forms from paper; exhibition of Artists Associationa of Prilep,

Инсталација со мермер на улица во Прилеп, 1991 // Street Installation with Marble, Prilep, 1991

Ликовна фикција: НЕ/ДА (со Катарина Маџар Слатинец и Софија Грабулоска), Интернационален симпозиум НЕ/ДА, Битола // Visual Fiction: NO/YES (with Katarina Madjar Slatinec and Sofija Grabuloska), 2000, International Symposium NO/YES, Bitola, 2000

Image Box, стаклена плоча, Годишна изложба на Сорос центарот за современи уметности, Скопје, 1994 // Image Box, glass plate, Annual exhibition of the SCCA, Skopje, 1994

Крикот на глувонемата (со Софија Грабулоска), видео за инсталацијата Кутија со слики, 2014 // The Cry of the Deaf (with Sofija Grabuloska), video loop from the installation Image Box, 2014

Звучна перпектива, 1996 // Sound perspective, 1996

Ликовен експеримент, 1995/96, стаклена кутија, фрагменти од средновековни фрески, Имарет, Охрид // Visual Experiment, 1995/96, glass box, fragments from medieval fresco paintings, Imaret, the city of Ohrid

Ликовен експеримент, 1995/96, стаклени кутии, мермерен гранулат // Visual Experiment, 1995/96, glass boxes, marble sand

Едновечерна ретроспектива, 2015, Прилеп // One-Evening retrospective exhibition, Prilep, 2015

Ликовно сценарио, инсталација, КЦ „Марко Цепенков“, Прилеп, 2015 // Visual Screenplay, installation at the Cultural Center “Marko Cepenkov”, Prilep, 2015

МИНАТИ ИЗЛОЖБИ

Координати на еден сон: 60 години проектирање современост МСУ СКОПЈЕ 1964 – 2024 >

04/04/2024 – 21/05/2024

Јонас Стал: Станица пропаганда

01/03/ 2024 - 31/05/ 2024

Континуитети: француски уметници во збирките на МСУ Скопје

07/12/ 2023 - 22/02/ 2024

Иднината како проект: Доксијадис во Скопје

21/09/ 2023 - 23/04 2024